Skip to content
Children lying on grass raising their hands to the sky.

Outdoor Explorers

 

Go on a nature walk with your child and help him/her become an outdoor explorer.  You can do this activity many times.

Lie down in a park on a patch of grass or soft ground. Ask your child:

  • How many nature sounds does he or she hear? Ilang tunog ng kalikasan ang kaniyang naririnig?
  • Is the sound from a bird, an animal, from the wind? Ang tunog na ay galing sa ibon, hayop, o sa hanging?

Look for different shapes and sizes of stones or rocks.

  • What are their colors and shapes? Anu-ano ang kulay at hugis ng mga ito?
  • How many do they see? Ilan ang nakikita nila?

Ask your child to find something outside that is soft or hard.

  • Can your child tell friends or parents what these things are? Maari bang ibahagi niya sa mga kaibigan o magulang niya kung anu-ano ang mga nahanap niya?

Look at the ground.

  • Ask your child to be very quiet and to watch and see how many bugs are working hard on the ground. Sabihan mo ang  anak mo na manahimik upang mapagmasdan kung ilang mga insekto ang nagtatrabaho ng maigi sa lupa.

Look underneath a large rock.

  • Have your child count how many different kinds of bugs he or she can see. Tanungin mo iyong anak kung ilan at kung anu-anong insekto ang nakikita niya.
  • What are the bugs all doing? Ano ang ginagawa ng mga insekto?